ประชาธิปไตยที่ฉันเข้าใจ

          ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีคนกล่าวถึงคำว่า "ประชาธิปไตย" กันมากมาย ทุกฝ่ายต่างกล่าวอ้างเข้าข้างของตนเอง ว่าเป็น"ประชาธิปไตย" แล้ว ประชาธิปไตย ที่แท้ คืออย่างไร  ประชาธิปไตย โดยความหมายของคำแปลว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน การมีผู้ปกครองหรือรัฐบาลของประชาชน แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะสามารถทำสิ่งใดก็ได้ ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างใดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา ประชาธิปไตยในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็น"ประชาธิปไตยตัวแทน" เพราะผ่านการเลือกตัวแทนที่เรียกว่า "ผู้แทน"  ไม่ใช้ "ประชาธิปไตยโดยตรง" ประเด็นนี้มีคนถามว่า ถ้าไม่เลือกตั้ง จะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ก็น่าจะตอบได้ว่า "ได้" ถ้าทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจร่วมกัน แต่เป็นไปได้หรือไม่ สำหรับประเทศที่มีประชากร 70 ล้านคน ดังนั้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรัฐที่มีประชากรมาก ๆ จึงต้องใช้การเป็นประชาธิปไตยตัวแทน แปลว่ายังไงก็ต้อง เลือกตั้ง ทีนี้เลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ อันนี้คงต้องมาพิจารณาให้ชัดเจนว่า
          1.ผู้ปกครองเป็นของประชาชน หรือไม่
          2.เสียงส่วนใหญ่ของตัวแทนเคารพและสิทธิมนุษยชนของเสียงส่วนน้อย หรือไม่
          3.เป็นสังคมประชาธิปไตยหรือไม่ หมายความว่า วิถีชีวิตของคนในรัฐเป็นประชาธิปไตยหรือไม่
          และพิจารณา เสาหลักของประชาธิปไตย ครบถ้วนหรือไม่ ประกอบด้วย
          1. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
          2. รัฐบาลได้รับการยินยอมจากประชาชน
          3. เสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อย
          4. การรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
          5. การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสรีและเป็นธรรม
          6. ประชาชนมีความเท่าเทียมกันทางกฎหมายและกระบวนการของกฎหมาย
          7. รัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนุญกำหนด
          8. มีความหลากหลายทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
          9. มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความร่วมมือและการประนีประนอม

           -ตถตา- /28 กรกฎาคม 2558/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น