26 กรกฎาคม 2558

ลักษณะของประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

ลักษณะของประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่มีลักษณะของประเทศอุตสาหกรรมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรโดยทั่วไปอยู่ในระดับสูง
2. ระดับการศึกษาของประชากรเฉลี่ยสูง
3. อายุขัยเฉลี่ยของประชากรสูง
4. อัตราการเติบโตของประชากรต่อปีค่อนข้างต่ำ
5. อัตราการเสียชีวิตต่อปีเป็นประชากรค่อนข้างต่ำ
6. เศรษฐกิจมีลักษณะเฉพาะ
7. มีความหลายในการทำงานและการดำรงชีวิต
8. สินค้าส่งออกเป็นสินค้าภาคอุตสาหกรรม
9. ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง
10. สุขภาพของประชากรอยู่ในระดับสูง

ลักษณะของประเทศที่กำลังพัฒนา
1.รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรที่อยู่ในระดับต่ำ
2. ระดับการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ำ
3. อายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่ลดลง
4. อัตราการเพิ่มของประชากรค่อนข้างสูง
5. อัตราการตายของประชากรค่อนข้างสูง
6. การดำรงชีวิตของประชากรส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรม
7. การทำงานเฉพาะด้าน งานภาคสนาม
8. การส่งออกสินค้าเป็นวัตถุดิบมากกว่าผลผลิต
9. ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท
10. ระดับสุขภาพของประชากรต่ำ
11. ตัวเลขการว่างงานสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น