17 มีนาคม 2555

การถ่อมตัว ยกย่องผู้อื่น เป็นบันไดสู่การยอมรับของสังคม


การถ่อมตัว ยกย่องผู้อื่น เป็นบันไดสู่การยอมรับของสังคม
Being humble and praising other people are a ladder to social recognition.
          การถ่อมตัวคือการยกย่องผู้อื่น การถ่อมตัวคือการไม่ยกตนข่มผู้อื่น ทั้งด้วยกาย วาจา ท่าทาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ไม้สอย ฯลฯ การใช้ของดีเกินฐานะของตนก็แสดงถึงการไม่ถ่อมตัวเช่นกัน
          Being humble means praising other people. Being humble is not to browbeat other people, for instance, in physical action, verbal action, manners, ornament, devices, etc. Using luxurious things beyond one’s own status is also assign of not being humble.
จากหนังสือ 63 หลักคิด และปรัชญาการทำงาน บุญเกียรติ โชควัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น